Logo firmy 4 Grants zajmującej się windykacją należności od dłużników

Zadzwoń do nas

(+48) 62 596 11 90

Napisz do nas

biuro@4grants.pl

Regulamin serwisu

Regulamin

 

I. Definicje

Terminy użyte niniejszym regulaminie:
1. Administrator – podmiot, który zarządza serwisem i jest także właścicielem
domeny 4Grants.pl
2. Call Center – serwis telefoniczny świadczący usługi dla Zleceniobiorcy.
3. Konsultant– pracownik ze strony Call Center obsługujący Użytkownika.
4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług na
wierzytelność nie powstałą w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Polityka Prywatności – integralna część niniejszego Regulaminu, w której
zostały sprecyzowane zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania
danych osobowych oraz ich ochrony. Polityka Prywatności określa także cel
oraz funkcje oprogramowania wdrożonego do teleinformatycznego systemu
Użytkownika.
6. Partner – firma z grupy kapitałowej lub właścicielskiej Usługodawcy oraz
kancelarie prawne współpracujące przy obsłudze Serwisu.
7. RODO – Dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisie przetwarzane są
przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 18
maja 2018 r. oraz art. 173 ustawy - Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca
2004 r
8. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod adresem
4Grants.pl
9. Usługa – przedstawienie usług/i windykacji dla danego typu wierzytelności.
10. Usługodawca – Administrator Serwisu.
11. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna.
12. Zleceniobiorca – 4 Grants Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w (63-400) Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3, NIP 6222790201, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000572433 -
zwana dalej Administratorem.
13. Zleceniodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z zasobów
lub usług dostępnych w serwisie lub za pomocą Call Center.

 

II. Ogólne warunki

1. Użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem oferty firmy windykacyjnej
może bezpłatnie skorzystać z oferty dostępnej w Serwisie. Użytkownik ma
możliwość wyboru najlepszej dla siebie oferty i podpisania umowy na
prowadzenie sprawy windykacyjnej na kolejnych etapach procedowania
usługi.
2. Serwis zawiera również treści, które mają charakter informacyjny, a
korzystanie z nich nie wymaga podania danych osobowych, bądź rejestracji w
Serwisie.
3. Aby korzystać z Usług/i Użytkownik musi zaakceptować Regulamin.
Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się do
przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
4. Jeśli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik narusza zasady Regulaminu ma
prawo odmówić mu świadczenia usług.
5. Regulamin jest dostępny na stronie 4Grants.pl

 

III. Opis usług

1. Przedmiotem umowy, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem jest przedstawienie oferty usług windykacyjnych. Ewentualna
umowa jest zawierana w momencie, gdy Użytkownik zaakceptuje regulamin i
zaloguje się do procedury zawierania umowy windykacyjnej. Czas trwania
umowy jest nieoznaczony, tj. umowa trwa do chwili rezygnacji przez
Użytkownika z Usługi bądź odstąpienia od umowy.
2. Świadczone w ramach Serwisu usługi polegają na:
• gromadzeniu informacji od osób, które są zainteresowane ofertą
windykacyjną,
• oceny zasadności roszczeń Użytkowników na podstawie przesłanych
dokumentów i przekazanych informacji,
• umożliwieniu kontaktu w celu zaprezentowania oferty,
• udzieleniu dostępu do serwisu kontraktowego Zleceniobiorcy, dla
Użytkownika, w celu zawarcia umowy.
3. Użytkownik ma możliwość wypełnienia dostępnego w serwisie formularza
kontaktowego, podając swe dane osobowe, firmę, e-mail, telefon do kontaktu
dla Usługodawcy lub kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą.
Niezbędne jest podanie takich danych dłużnika jak: nazwa dłużnika, numer
telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz kwota roszczenia.
4. Użytkownik, który chce otrzymać wstępną ocenę zasadności windykacji musi
zaznaczyć zgodę na akceptację regulaminu.
5. Po wprowadzeniu niezbędnych danych do formularza i akceptacji regulaminu
formularz jest przesyłany do Call Center, który następnie skontaktuje się z
Użytkownikiem w celu dokładnego omówienia problemu windykacyjnego.
6. Użytkownik może zostać poproszony w trakcie rozmowy o dostarczenie
dodatkowych dokumentów w celu przygotowania oferty.
7. Na podstawie uzyskanych informacji Konsultant kontaktuje się z
Użytkownikiem w celu ostatecznego omówienia zagadnienia windykacyjnego
Użytkownika.
8. W przypadku wyrażenia woli zawarcia umowy windykacyjnej przez
Użytkownika Konsultant przekazuje konieczne klucze dostępu do serwisu
transakcyjnego w celu zawarcia umowy.
9. Korzystanie z Serwisu oraz usług Konsultanta jest bezpłatne.
10. Konsultant, Usługodawca i Zleceniobiorca działają we własnym imieniu lub
firm z jego grupy kapitałowej i właścicielskiej.
11. Wypełnienie formularza nie oznacza zawarcia umowy o obsługę
windykacyjną. Użytkownik nie jest też zobowiązany do podpisania takiej
umowy.
12. Z usług świadczonych przez Usługodawcę można zrezygnować w każdym
momencie.

 

IV. Przekazanie danych Użytkownika do Partnerów

1. W ramach usługi świadczonej przez Usługodawcę dane osobowe i informacje
o wierzytelności podane przez Użytkownika mogą być przekazywane do
Partnerów Usługodawcy.
2. Od chwili ich udostępnienia Partnerzy Usługodawcy stają się administratorami
tych danych osobowych. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za
przetwarzanie przekazanych danych z wyjątkiem, gdy sam je przetwarza i
wyłącznie w takim zakresie.

 

V. Reklamacje

1. Reklamacje związane z usługą należy składać mailowo na adres:
reklamacje@4grants.pl w okresie 14 dni od momentu zdarzenia.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi dot. świadczenia usługi i zawierać
uzasadnienie i przyczyny reklamacji oraz imię, nazwisko lub firmę oraz adres
użytkownika.
3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na ten sam adres e-mail, z którego
zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne. Decyzja dot. reklamacji jest
ostateczna.
4. Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich praw w myśl aktualnie
obowiązujących przepisów prawnych.

 

VI. Ochrona danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jest
świadczenie ewentualnych usług windykacyjnych.
2. Administratorem danych osobowych, które Użytkownik podaje w formularzach
jest Zleceniobiorca.
3. Dane osobowe, które zostają umieszczone w formularzach Administrator
przetwarza tylko w celu realizacji usług/i. Podstawą ich przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
4. Dane osobowe są przekazywane Partnerom Usługodawcy na podstawie
zgody Użytkownika i w celu realizacji umowy/ów.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez czas, który jest konieczny
do świadczenia usług/i bądź do czasu rezygnacji z usług/i, rozwiązania
umowy, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą. Po tym
czasie dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest wymagany przez
prawo oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Usługodawcy i Zleceniobiorcy.
6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu dot. ich przetwarzania oraz wniesienia skargi.
7. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, które są konieczne do
realizacji usług/i.
8. Usługodawca i Zleceniobiorca nie biorą odpowiedzialności za podanie przez
Użytkownika danych osobowych osób trzecich.
9. Administrator zapewnia, że stosuje środki organizacyjne oraz techniczne,
które gwarantują bezpieczeństwo danych.

 

VII. Rezygnacja z usług oraz odstąpienie od umowy

1. Jeśli osoba korzystająca z Serwisu, która jest konsumentem w znaczeniu art.
221 kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług/i
składając stosowne oświadczenie pisemne w ciągu 14 dni od chwili zawarcia
umowy.
2. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu jest przedsiębiorcą to ma prawo w każdej
chwili zrezygnować z usługi, jednak w tym celu musi złożyć pisemne
oświadczenie u Usługodawcy.

 

VIII. Wymagania techniczne Serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika
stałego dostępu do internetu, jak również posiadanie urządzenia
pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu oraz przeglądarki zasobów
internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy
zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
• przeglądarka Microsoft Edge w wersji co najmniej 16, Firefox w wersji co
najmniej 54.0, Chrome w wersji co najmniej 58.0, Opera w wersji co najmniej
44, Safari w wersji co najmniej 10.1,
• włączona obsługa Cookies i JavaScript,
• minimalna rozdzielczość monitora 1024×768,
• dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są
chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket
Layer (SSL), szyfrowanego za pomocą algorytmu RSA 4096 opartego o metodę
szyfrowania TLS 1.2,
• do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, wprowadzane są
pliki Cookies po uzyskaniu jego akceptacji.


IX. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega, że w niniejszym regulaminie mogą pojawiać się
zmiany, jednak o każdej zmianie regulaminu poinformuje Użytkowników.
2. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na zawarcie umowy
na świadczenie niniejszej usługi.
3. W sprawach, które nie są regulowane przez regulamin swoje zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów
prawnych.
4. Regulamin wchodzi w życie z dn. 03.10.2022 r.

Logo firmy 4 Grants specjalizującej się w windykacji należności od dłużnika w Polsce i za granicą

Nasza Firma świadczy profesjonalną pomoc windykacyjną klientom indywidualnym oraz biznesowym.
Ponadto świadczymy kompleksowe usługi outsourcingu oraz monitoringu należności.

Ikona kontaktu telefonicznego z firmą windykacyjną
Firma windykacyjna szybki kontakt email biuro@4grants.pl

Szukaj nas na

Strona 4Grants.pl © 
wszystkie prawa zastrzeżone.